Dr. Timothy Leary - Filosofie

Deklarace vývoje
by Timothy Leary, PhD.

Když v průběhu organického vývoje se stává zřejmým, že mutační proces nevyhnutelně rozpouští fysické a neurologické vazby, které spojují členy jedné generace k minulosti a nevyhnutelně je řídí, aby převzali mezi druhy Země zvláštní a rovné postavení, které jim zákony přírody určily, ...obava o harmonii druhů vyžaduje, aby byly příčiny proměn vyhlášeny.

Pokládáme tyto pravdy za samozřejmé:

že veškeré druhy jsou tvořeny různé ale ...

že jsou vybaveny, každý, určitými nepřenosnými právy

že mezi nimi jsou svoboda žití, svoboda růstu a svoboda prožívat štěstí svým vlastním způsobem

že pro ochranu těchto Bohem daných práv vznikají přirozeně společenské struktury, které zakládají jejich autoritu na principech božské lásky a respektu všech forem života

Že kdykoliv jakákoli forma vlády se stane destruktivní pro život, svobodu a svornost, je organickou povinností mladých členů těch druhů změnit se, odejít, začít novou společenskou strukturu a založit základy na takových principech a organiovat moc takovým způsobem, jak to bude nejvhodnější k vytvoření bezpečnosti, štěstí a souladu všech vědomých bytostí

Genetická moudrost vskutku naznačuje, že společenské struktury dávno vybudované by neměly být odstraněny z lehkovážných důvodů a přechodných příčin. Exstáze změny je stejně vyrovnávána bolestí. Podle toho každá zkušenost ukazuje, že členové druhů jsou více nakloněni trpět, zatímco zla jsou snesitelná, spíše než se zbavit forem, na které jsou zvyklé.

Ale když dlouhá řada hanobení a uzurpací, vesměs sledujících beze změny stejné destruktivní cíle, ohrožují samotnou stavbu organického života a přísnou harmonii planety, je právo, je organická povinnost vystoupit z takových pathologických smluv a rozvinout nové láskyplné společenské struktury.

Takový byl trpělivý pasivní odpor mírumilovných lidí této země a taková je nyní nutnost, která nás nutí vytvářet nové systémy vlády.

Dějiny bílých, menopausálních, lživých mužů vládnoucích na planetě Země jsou dějiny opakovaného porušování harmonických zákonů přírody, vesměs majících za cíl zavedení tyranie materialistického stárnutí nad něžným, mírumilovným, mladým, barevným. Na dokázání toho, ať jsou fakta předložena soudu budoucích generací.

Tito staří, bílí vládci vedli trvalou válku proti jiným druhům života, zotročujíc a ničíc z vrtochu drůbež, ryby, zvířata a prostírajíc smrtelný koberec betonu a kovu na jemné tělo země.
Udržovali rovněž trvalý válečný stav mezi sebou a proti barevným rasám, mírumilovným, jemným, mladým. Genocida je jejich zvyk.

Ustavili umělé ... upírajíc mírumilovnému lidu přirozené dědictví zemské hojnosti a Božího daru.

Velebili materiální hodnoty a snižovali duchovní.

Požadovali soukromé, osobní vlastnictví boží země a vyháněli silou zbraní to jemné z cesty na zemi.

Ve své lakotě (hltavosti) vybudovali umělé imigrační a celní bariéry zabraňující volný pohyb lidí.

Ve své touze po neomezené moci rozvinuli a po celé Zemi zavedli systémy povinné výchovy i vyučování tak, aby ho zneužívali ke kontrole a ovládání myšlení mladých lidí a dětí. Ničí tím zároveň jejich přirozenou moudrost, hravost i laskavost.

Ve své honbě za mocí ovládli veškeré komunikační prostředky, aby zabránili volný tok myšlenek a blokovali láskyplné výměny mezi dobrými.

V jejich strachu zřídili ohromné armády tajné policie, aby špehovala soukromí pacifistů.

V jejich zlosti donutili mírumilovnou mládež proti její vůli, aby vstoupila do jejich armád a válčila ve vražedných válkách proti mladým a dobrým jiných zemí.

V jejich chamtivosti vytvořili z výroby a prodeje zbraní základ jejich ekonomik.

Pro zisk znečistili vzduch, řeky, moře. V jejich impotenci velebili vraždění, násilí a nepřirozený sex v masmediích.

V jejich stárnoucí chamtivosti zřídili ekonomický systém, který dává přednost stáří před mládím.

Snažili se každým způsobem zavádět robotovou uniformitu a drtit rozmanitost.

V jejich chamtivosti založili politické systémy, které zachovávají na věčnost vládu stárnoucích a nutí mládí, aaby si vybralo mezi tvárnou přizpůsobivostí nebo zoufalým odcizením.

Vtrhli do soukromí ilegálním pátráním, zatýkáním bez soudního příkazu a pohrdlivým obtěžováním. Získali armádu informátorů.

V jejich chamtivosti podporují spotřebu smrtelných dehtů a cukrů, a používají krutých a neobvyklých trestů za vlastnění životadárných alkaloidů a kyselin.

Nepřipouštějí nikdy chybu.

Bez přestání vytrubují ctnost lakoty a války.

V jejich inzercích a v jejich manipulaci s informacemi dělají modlu z křiklavé falše a zbožného sebevyvyšování.

Jejich zřejmé chyby je stimulují pouze k větším chybám a hlasitějšímu sebeschvalování. Jsou nudní.

Nenávidí krásu. Nenávidí sex. Nenávidí život.

Upozorňovali jsme je občas na jejich nespravedlnost a slepotu. Adresovali jsme každou použitelnou naléhavou prosbu jejich odumřelému smyslu pro spravedlnost. Snažili jsme se je rozesmát. Věštili jsme podrobně teror, který nadále opakují. Ale byli hluší k pláči ubohých, úzkosti barevných, houpavému výsměchu mladých, varování jejich básníků. Uctívajíc pouze sílu a peníze, naslouchají pouze síle a penězům. Ale my už nebudeme mluvit v tomto ponurém jazyce.

Musíme se proto smířit s genetickou nutností, odpoutat se od jejich zanedbávaného šílenství a udržovat je nadále, jako držíme zbytek božích tvorů - v harmonii, životní bratry v jejich nestřídmosti, ohrožování života. My, proto, bohamilovní, mírumilovní, život milující, zábavu milující muži a ženy, obracející se na nejvyššího soudce vesmíru se žádostí o potvrzení správnosti našich úmyslů, děláme, ve jménu a z pověření všech vnímavých bytostí, které usilují laskavě, aby se mohly rozvíjet na této planetě, slavnostně uveřejňujeme a prohlašujeme, že jsme svobodní a nezávislí, a že jsme zproštěni veškeré oddanosti vládě USA a všem všem vládám řízeným menopauséry, a že sdružujíc se do kmenů podobně smýšlejících, uplatňujeme plnou moc žít a pohybovat se na zemi, obstarávat si potravu našima vlastníma rukama a myslí ve formě, která se nám zdá posvátná a svatá, a dělat všechny činy a věci, které nezávislí svobodní můži a svobodné ženy may of right do bez zasahování do stejných práv jiných druhů a skupin to do their own thing

A na podporu tohoto prohlášení o vývoji s pevnou důvěrou na ochranu božské prozřetelnosti, a upřímě věříc v souhlas příšších generací , v jejichž jménu mluvíme, činíme vzájemně závazek mezi našimi životy, našimi osudy a posvěcenou důstojností.

Přeložil: Karel Bauer
Korekce: "Kodein"

Deklarace vývoje , pokud by měl někdo zájem o anglickou verzi tak je v kódu napsaná v komentářích.

copyright: petrsimi 2006, kontakt: petrsimi@centrum.cz